แจ้งข้อร้องเรียนกรณีทุจริต

เอกสารการประเมินคู่ค้าด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารด้านกฏหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารการแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ กฟผ. และการขีดฆ่าข้อมูลอ่อนไหว

มาตราการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ ปี 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 4 กิจกรรมที่ 4.2

วัตถุอันตรายที่กฟผ.มีไว้ครอบครอง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน