ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ
ปี 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 4 กิจกรรมที่ 4.2
วัตถุอันตรายที่กฟผ.มีไว้ครอบครอง