เอกสารด้านกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เอกสารแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ กฟผ. และการขีดฆ่าข้อมูลอ่อนไหว
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ
ปี 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 4 กิจกรรมที่ 4.2
วัตถุอันตรายที่กฟผ.มีไว้ครอบครอง

EGAT’s Privacy Notice on Procurement, Inventory Management and Contract Administration

Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) has performed the protection of the Personal Data regarding procurement, inventory management and contract administration to be in accordance with

the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (the “2019 PDPA”), which comes into effect on June 1, 2022.

Details about EGAT’s Privacy Notice on Procurement, Inventory Management and Contract Administration are available for you at https://www.egat.co.th/privacy-notice-procurement_en.html or the below QR Code.
EGAT’s Privacy Policy

The Redaction of Sensitive Personal Data

EGAT has announced the Privacy Notice on Procurement, Inventory Management and Contract Administration for the collection, use or disclosure of Personal Data, excluding the Sensitive Personal Data. Should the documents you wish to submit to EGAT contain the Sensitive Personal Data as defined in Section 26 of the 2019 PDPA, pertaining to racial, ethnic origin, political opinions, cult, religious or philosophical beliefs, sexual behavior, criminal records, health data, disability, trade union information, genetic data, biometric data, or of any data which may affect you in the same manner, you shall redact or conceal such data before submitting to EGAT.