สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ได้รับยกเว้นไม่ต้องดำเนินการบนระบบ e-GP

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ (ตามแบบ สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศ (ตามแบบ สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ