รายชื่อผู้ทิ้งงาน

เพิกถอนการลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน