ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

 • ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ

  • ทิพวรรณ ไพศาลสุขวิทยา , ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ (อจพ.), โทร 68004
  • ปรีชา ตั้งตฤษณกุล , ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ (ช.อจพ-1.), โทร 047442801
  • นิลเนตร โอสถภวภูษิต , ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ (ช.อจพ-2.), โทร 60302
  • อธิยา ไพบูลย์ , ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ (ช.อจพ-3.), โทร 60301
  • ภรภัทร รักษาคำ , ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ (ช.อจพ-4.), โทร 60303
 • กองจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศสายงานระบบส่ง

  • ฉัตติยา จันทนยิ่งยง , กองจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศสายงานระบบส่ง, โทร 60340
  • หทัยภัทร พูนผลกุล , แผนกจัดซื้อต่างประเทศสายงานระบบส่ง, โทร 60341
  • อาสยา ช่างวิทยาการ , แผนกจัดจ้างต่างประเทศสายงานระบบส่ง, โทร 60342
  • กานต์ชนก ผู้อุตส่าห์ , แผนกสัญญาซื้อต่างประเทศสายงานระบบส่ง, โทร 60343
  • เบญญาลักษณ์ ศรลัมพ์ , แผนกสัญญาจ้างต่างประเทศสายงานระบบส่ง, โทร 60344
 • กองจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศสายงานผลิตไฟฟ้าพัฒนาโรงไฟฟ้า และพลังงานหมุนเวียน

  • มยุดี โชติสุต , กองจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศสายงานผลิตไฟฟ้าพัฒนาโรงไฟฟ้า และพลังงานหมุนเวียน, โทร 60360
  • นาถธิดา มุสิกะโสภณ , แผนกจัดซื้อต่างประเทศสายงานผลิตไฟฟ้า พัฒนาโรงไฟฟ้า และพลังงานหมุนเวียน, โทร 60353
  • นันทิยา ดีทองอ่อน , แผนกจัดจ้างต่างประเทศสายงานผลิตไฟฟ้า พัฒนาโรงไฟฟ้า และพลังงานหมุนเวียน, โทร 60354
  • ผ่องพรรณ เศรษฐกุดั่น , แผนกสัญญาซื้อต่างประเทศสายงานผลิตไฟฟ้าพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงาน หมุนเวียน, โทร 60351
  • ชนกนันท์ นวรัตน์ ณ อยุธยา , แผนกสัญญาจ้างต่างประเทศสายงานผลิตไฟฟ้าพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงาน หมุนเวียน, โทร 60352
 • กองจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศเชื้อเพลิง ธุรกิจเกี่ยวเนื่องและออกของ

  • กรรณิกา ธชาลุภัฏ , กองจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศเชื้อเพลิง ธุรกิจเกี่ยวเนื่องและออกของ, โทร 60360
  • พัชราภรณ์ ไกรเลิศ , แผนกจัดซื้อจัดจ้างเชื้อเพลิง, โทร 60361
  • สุนันทา ชัยณรงค์เดชากุล , แผนกจัดซื้อจัดจ้างธุรกิจเกี่ยวเนื่องและทั่วไป, โทร 60362
  • กฤษฎิ์ณิชา บูรณพิมพ์ประภา , แผนกออกของทั่วไป, โทร 60364
  • สุนทร ไมขุนทด , แผนกออกของโครงการ, โทร 60365