แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ ชื่อรายการ (โครงการ)

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทงาน

วงเงินงบประมาณ

(รวม VAT) บาท

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

(เดือน - ปี)

ปีงบประมาณที่เบิกจ่าย

รอง ฝ่าย สถานะ หมายเหตุ