ฝ่ายพัสดุและจัดหาต่างประเทศ

ฝ่ายพัสดุและจัดหาต่างประเทศ กฟผ.

ขณะนี้ท่านอยู่ที่ : หน้าหลัก

ข่าวสำนักงาน ป.ป.ช.

แจ้งให้บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบ บช.๑ ของรอบระยะเวลาบัญชี หรือปีภาษี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ เร่งดำเนินการจัดทำและยื่นต่อกรมสรรพากรโดยเร็ว ...อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ คลินิกบริการงาน อพจต.

ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจในงานออกของ หรือมีข้อซักถามปัญหาในงานดังกล่าว
ฝ่ายพัสดุและจัดหาต่างประเทศ มีผู้มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี พร้อมในการตอบข้อซักถามหรือให้คำแนะนำอย่างครบวงจร
ท่านสามารถสอบถามปัญหาได้โดยตรงที่ˆ

แผนกออกของโครงการ โทร. 02-4363376
e-Mail : boontham.d@egat.co.th

  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556   

Copyright 2013 : Foreign Supply and Procurement Division; Electricity Generating Authority of Thailand