ฝ่ายพัสดุและจัดหาต่างประเทศ

ฝ่ายพัสดุและจัดหาต่างประเทศ กฟผ.

ขณะนี้ท่านอยู่ที่ : หน้าหลัก

ประชาสัมพันธ์

เอกสารสัมมนาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560

สัมมนาเรื่อง "Thai Government Procurement and Supplies Management Bill, B.E.2560 for EGAT’s Foreign Procurement"

คลินิกบริการงาน อพจต.

ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจในงานออกของ หรือมีข้อซักถามปัญหาในงานดังกล่าว
ฝ่ายพัสดุและจัดหาต่างประเทศ มีผู้มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี พร้อมในการตอบข้อซักถามหรือให้คำแนะนำอย่างครบวงจร
ท่านสามารถสอบถามปัญหาได้โดยตรงที่ˆ

แผนกออกของโครงการ โทร. 02-4363376
e-Mail : boontham.d@egat.co.th


ข่าวสำนักงาน ป.ป.ช.

แจ้งให้บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบ บช.๑ ของรอบระยะเวลาบัญชี หรือปีภาษี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ เร่งดำเนินการจัดทำและยื่นต่อกรมสรรพากรโดยเร็ว ...อ่านต่อ

  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556   

Copyright 2013 : Foreign Supply and Procurement Division; Electricity Generating Authority of Thailand