รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเล็กน้อย ได้รับยกเว้นไม่ต้องดำเนินการบนระบบ e-GP