แผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้าง ต่างประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7(1) แห่ง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ต่างประเทศ