ติดต่อเรา
 • ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
  • นางทวิวรรณ ด่านวิไล ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ โทร: 02-436-0300
  • นายวิศณุ อัศวิษณุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ-1 โทร: 02-436-3350
  • นางนิลเนตร โอสถภวภูษิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ-2 โทร: 02-436-0302
  • นางนาถน้อย กิจวัทวรเวทย์ วิทยากรระดับ 11 โทร: 02-436-0303
 • กองจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศสายงานระบบส่ง
  • นางกรรณิกา ธชาลุภัฏ หัวหน้ากองจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศสายงานระบบส่ง โทร: 02-436-0340
  • น.ส.หทัยภัทร พูนผลกุล หัวหน้าแผนกจัดซื้อต่างประเทศสายงานระบบส่ง โทร: 02-436-3341
  • น.ส.อาสยา ช่างวิทยาการ หัวหน้าแผนกจัดจ้างต่างประเทศสายงานระบบส่ง โทร: 02-436-0342
  • น.ส.กานต์ชนก ผู้อุตส่าห์ หัวหน้าแผนกสัญญาซื้อต่างประเทศสายงานระบบส่ง โทร: 02-436-0343
  • น.ส.เบญญาลักษณ์ ศรลัมพ์ หัวหน้าแผนกสัญญาจ้างต่างประเทศสายงานระบบส่ง โทร: 02-436-0344
 • กองจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศสายงานผลิตไฟฟ้าพัฒนาโรงไฟฟ้า และพลังงานหมุนเวียน
  • นางทิพวรรณ ไพศาลสุขวิทยา หัวหน้ากองจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศสายงานผลิตไฟฟ้าพัฒนาโรงไฟฟ้า และพลังงานหมุนเวียน โทร: 02-436-0350
  • น.ส.ผ่องพรรณ เศรษฐกุดั่น หัวหน้าแผนกจัดซื้อต่างประเทศสายงานผลิตไฟฟ้า พัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน โทร: 02-436-0358
  • น.ส.ชนกนันท์ นวรัตน์ ณ อยุธยา หัวหน้าแผนกจัดจ้างต่างประเทศสายงานผลิตไฟฟ้า พัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน โทร: 02-436-0355
  • น.ส.นาถธิดา มุสิกะโสภณ หัวหน้าแผนกสัญญาซื้อต่างประเทศสายงานผลิตไฟฟ้าพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน โทร: 02-436-0353
  • น.ส.ฉันทมนต์ จันทร์เจิดศักดิ์ หัวหน้าแผนกสัญญาจ้างต่างประเทศสายงานผลิตไฟฟ้าพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน โทร: 02-436-0354
 • กองจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศเชื้อเพลิงธุรกิจเกี่ยวเนื่องและออกของ
  • นางมยุดี โชติสุต หัวหน้ากองจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศเชื้อเพลิงธุรกิจเกี่ยวเนื่องและออกของ โทร: 02-436-0360
  • น.ส.พัชราภรณ์ ไกรเลิศ หัวหน้าแผนกจัดซื้อจัดจ้างเชื้อเพลิง โทร: 02-436-8368
  • น.ส.สุนันทา ชัยณรงค์เดชากุล หัวหน้าแผนกจัดซื้อจัดจ้างธุรกิจเกี่ยวเนื่องและทั่วไป โทร: 02-436-0367
  • น.ส.ศิญาภัสร์ วัจนอุดม หัวหน้าแผนกสัญญา โทร: 02-436-0363
  • นายอุทิศ รสใจ หัวหน้าแผนกออกของทั่วไป โทร: 02-436-8366
  • นายสุนทร ไมขุนทด หัวหน้าแผนกออกของโครงการ โทร: 02-436-0365